КЗ "ДНЗ № 42 ВМР"
"ПРОЛІСОК"

Освітня програма комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 42 Вінницької міської ради» на 2023-2024 навчальний рік

СХВАЛЕНО                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

педагогічною радою                                                    Завідувач КЗ «ДНЗ № 42 ВМР»

(протокол №1 від 29.08.2023)                                     ______________Тетяна ЖАРКОВА

                                                                                      

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 42

 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

на 2023-2024 навчальний рік

ВСТУП

Відповідно до статті 4 Закону України «Про дошкільну освіту» комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 42 Вінницької міської ради» у 2023/2024 навчальному році спрямовує свою діяльність на забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб.  

Освітня програма комунального закладу  «Дошкільний навчальний заклад № 42 Вінницької міської ради»на 2023/2024 навчальний рік розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти (державним стандартом дошкільної освіти), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 33  від 12.01.2021.

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для набуття вихованцями компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Освітня програма визначає:

 • загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуті компетентності);
 • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічну послідовність їх реалізації;
 • форми організації освітнього процесу;
 • систему внутрішнього забезпечення якості освіти.

Зміст освітньої програми передбачає:

 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
 • виховання елементів природо-доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
 • розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Мета і завдання освітньої програми:

 • забезпечення якісної організації та здійснення освітнього процессу в закладі дошкільної освіти;
 • створення умов, комфортних для розвитку пізнавальних і психічних процесів дітей, їхньої спрямованості на активність у соціумі;
 • забезпечення реалізації можливостей і здібностей кожної дитини;
 • створення в групах атмосфери гуманного та доброзичливого ставлення до всіх вихованців, що сприятиме вихованню у них товариськості, доброзичливості, допитливості, ініціативності, формуванню самостійності та творчості;
 • турбота про здоров’я, емоційне благополуччя та своєчасний всебічний розвиток кожної дитини;
 • максимальне використання різноманітних видів дитячої діяльності, їх інтеграція задля підвищення ефективності освітнього процесу;
 • творча організація (креативність) освітнього процесу;
 • варіативність використання навчального матеріалу з метою розвитку творчості з урахуванням інтересів і здібностей кожної дитини;
 • забезпечення шанобливого ставлення до результатів дитячої творчості;
 • єдність підходів до виховання дітей в умовах закладу дошкільної освіти та сім’ї;
 • забезпечення наступності між закладом дошкільної освіти та початковою школою, що виключає розумові та фізичні перевантаження у змісті освіти дітей дошкільного віку;
 • організація психолого-педагогічної підтримки дітей у відповідності з їхніми віковими та індивідуальними особливостями і здібностями, розвиток здібностей і творчого потенціалу кожної дитини як суб’єкта відносин з самим собою, іншими дітьми, дорослими та світом;
 • забезпечення психолого-педагогічної підтримки сім’ї та підвищення компетентності батьків у питаннях розвитку освіти, охорони і зміцнення здоров’я дітей;
 • підвищення  професійної  майстерності  педагогів  дошкільної освіти.

Організація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти  у 2023/2024  навчальному році буде здійснюватися відповідно до власної Стратегії розвитку комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 42 Вінницької міської ради» на 2022/2024 роки» за пріоритетними завданнями:

-         Формувати у дошкільників навички спілкування і ефективної взаємодії  іншими дітьми, дорослими людьми в процесі ігрової діяльності.

-         Продовжувати роботу з формування основ безпеки життєдіяльностіу дітей дошкільного віку через систему нанять, бесід та дидактичних ігор.

-         Формувати у дошкільників систему цінностей, культури світобачення.

Робота колективу  КЗ «ДНЗ №42 ВМР» у 2023/2024 навчальному році  буде спрямована на реалізацію таких завдань:

 • формувати основи безпеки та норми поведінки в дошкільників у надзвичайних ситуаціях в процесі різноманітних видів діяльності;
 • розвивати патріотичні почуття у вихованців  засобами  різноманітних форм та методів просвітницької роботи;
 • підвищити ефективність процесу навчання предметів природничо-математичного змісту створенням умов для пошуково-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку;
 • створити умови для зміцнення здоров’я кожного вихованця засобами інноваційних здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних технологій.

Педагоги закладу дошкільної освіти забезпечують засвоєння здобувачами освіти обов’язкового мінімуму змісту дошкільної освіти на рівні вимог Базового компонента дошкільної освіти - Державного стандарту дошкільної освіти України.

Обов’язковий мінімум передбачає:

 • компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;
 • надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості, формування у дітей узгоджувати особисті інтереси з колективними;
 • формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду;
 • забезпечення індивідуального особистісного розвитку.

Забезпечення наступності і перспективності в освітньому процесі між дошкільною і початковою освітою полягає у послідовності чинних програм розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку та освітньої програми для 1 класу початкової школи.

Формування позитивної мотивації здобувачів освіти до освітньої діяльності здійснюється через розвиток життєвих компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.

    РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВАНТАЖЕННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Освітній процес у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад       № 42 Вінницької міської ради»  здійснюється відповідно до програмно-методичного забезпечення та є єдиним комплексом освітніх компонентів для набуття вихованцями компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми комплексними та парціальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Відповідно до рішення педагогічної ради комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 42 Вінницької міської ради»  (протокол  №1 «29» серпня 2023 року) освітній процес здійснюється за програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.  

Зміст інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти забезпечується через Освітню програму для дітей від 2 до 7 років «Дитина», рекомендовану Міністерством освіти і науки України (лист МОН України № 1/11-4960 від 23.07.2020 р.)

  Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти реалізується через інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності.

   У 2023/2024 навчальному році будуть упроваджуватись такі парціальні програми:

 • Єфіменко М.М., «Казкова фізкультура», парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (Лист ІМЗО від 09.07.2019 р. № 22.1/12-Г-727);
 • за загальною науковою редакцією Рейпольської О.Д., «Україна - моя Батьківщина», парціальна програма з національно-патріотичного виховання  для дітей середнього та старшого дошкільного віку (Протокол № 3 від 21.06.2022 р. Зареєстров. у Каталозі № 1.0009-2022);
 • Рома О.Ю., Піскова І.Ю., Малевич Г. В., Шварова Г.В. «Творці майбутнього», програма розвитку дитини від 2 до 6 років через гру (Протокол № 1 від 04.01.2023 р. Зареєстров. у Каталозі № 1.0001-2023).    

Діяльність гуртків у 2023/2024 навчальному році здійснюється за програмами та планами, схваленими педрадою (протокол № 1 від 29.08.2023 року). 

№ з/п

Назва гуртка

Кількість дітей

   Вікова    

    група

Керівник гуртка

Кількість занять на тиждень

1

Ми - маленькі українці (патріотичне виховання)

10

Старша група № 2

Літвінова Н.І., Сапун І.А., вихователі

1

2

Мала академія дослідників

10

Старша група № 4

 

1

3

Цікава математика

10

Старша група № 12

Волинець Юлія Миколаївна, вихователь

1

4

Пізнаємо світ з LEGO

10

Середня група № 6

Поліщук Марія Анатоліївна, вихователь

1

5

Літературна «Казочка»

10

Середня група № 9

Назарова Ірина Михайлівна, вихователь

1

6

Малюємо, фантазуємо, творимо (нетрадиційні техніки малювання)

10

Середня група № 11

Щерба Лілія Володимирівна, вихователь

1

    Мова навчання та виховання дітей українська.

    Планування  освітнього процесу та організація життєдіяльності у закладі дошкільної освіти здійснюється за режимними моментами з урахуванням блочно-тематичного принципу планування.

 У 2023/2024 навчальному році у КЗ «ДНЗ №42 ВМР» функціонуватимуть  такі групи:

№ з/п

Номер групи

Вік дітей

Режим роботи

Термін перебування дітей

1

№1

      3-й рік

7.30-19.30

12-ти годинне перебування

2

№3

3-й рік

7.30-19.30

12-ти годинне перебування

3

№5

3-й рік

7.30-19.30

12-ти годинне перебування

4

№7

4-й рік

7.30-19.30

12-ти годинне перебування

5

№8

4-й рік

7.30-19.30

12-ти годинне перебування

6

№10

4-й рік

7.30-19.30

12-ти годинне перебування

7

№6

5-й рік

7.30-19.30

12-ти годинне перебування

8

№9

5-й рік

7.30-19.30

12-ти годинне перебування

9

№11

5-й рік

7.30-19.30

12-ти годинне перебування

10

№2

6-й рік

7.30-19.30

12-ти годинне перебування

11

№4

6-й рік

7.30-19.30

12-ти годинне перебування

12

№12

6-й рік

7.30-19.30

12-ти годинне перебування

З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального

навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», листа Міністерства освіти і науки України від 27.07.2022     № 1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022-2023 навчальному році» визначено загальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами.

              Розподіл групових фронтальних занять на тиждень

 • 2023/2024 навчальному році у групах з 12 годинним перебуванням (5-денний робочий тиждень) за Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років  «Дитина», рекомендованою Міністерством освіти і науки України (лист МОН України  № 1/11-4960 від 23.07.2020 р.)

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

Кількість занять на тиждень

за віковими групами

Перша

молодша (від 2 до 3 років)

Друга

молодша (від 3 до 4 років)

 • (від 4 до5 років)
 • (від 5 до 6 (7) років)

Ознайомлення із соціумом

1

2

2

 1.  

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

1

2

Художньо-продуктивна

діяльність (музична,   образотворча, театральна     

 тощо)

4

4

5

5

Сенсорний розвиток

2

-

-

-

Логіко-математичний розвиток

-

1

1

2

Розвиток мовлення й культура мовленнєвого спілкування

2

3

3

3

Здоров’я та фізичний розвиток

2

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

10

11

12

15

Додаткові освітні послуги на вибір батьків

-

-

3

3

Максимальна кількість занять на тиждень

10

11

15

18

Максимально допустиме

навчальне навантаження на

тиждень на дитину (в астрон. год)

1,4

3,5

5,3

8,3

Примітки:

    1. Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в другій молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. Зменшення навантаження на дітей відбувається за рахунок реалізації блочно-тематичного принципу планування, проведення інтегрованих занять, під час яких реалізуються завдання занять різних типів. При цьому тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах), проте інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання. Тобто щодня можна проводити одне інтегроване заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах дитячої діяльності протягом дня. При цьому тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не повинна перевищувати для дітей молодших груп - 15 хвилин, середніх - 20 хвилин, старших - 25 хвилин.

2. Тривалість фізкультурних занять для дітей у віці від 2 до 3 років - 15 хвилин; від 3 до 4 років - 20-25 хвилин; від 5 до 6 (7) років - 25-30 хвилин.
Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводять не менше трьох разів на тиждень. Форма та місце проведення занять визначаються педагогом залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та інших факторів.  Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей. Фізкультурні заняття можуть проводитися у другу половину дня у дошкільних групах (4-й, 5-й, 6-й р. ж.).

 3. Художньо-продуктивна діяльність (образотворча) може проводитися у другу половину дня у дошкільних групах (4-й, 5-й, 6-й р. ж.).

 4. Заняття з ознайомлення із соціумом в середніх групах поводяться 2 рази на тиждень, старших - 3 рази на тиждень та інтегруються у зміст інших занять (з розвитку мовлення і культури мовленнєвого спілкування, логіко-математичного розвитку, художньо-продуктивної  діяльності, ознайомлення з природним довкіллям) із метою реалізації програмових вимог за даним напрямом у повному обсязі.

 5. Заняття ознайомлення з природним довкіллям у старших групах проводяться 2 рази на тиждень та інтегруються у зміст інших занять (з розвитку мовлення і культури мовленнєвого спілкування, логіко - математичного розвитку, художньо-продуктивної  діяльності, ознайомлення із соціумом) із метою реалізації програмових вимог за даним напрямком у повному обсязі.

 6.  Заняття з сенсорного розвитку у перших молодших  групах проводяться  2 рази на тиждень та інтегруються у зміст інших занять (розвитку мовлення і культури мовленнєвого спілкування, ознайомлення із соціум, ознайомлення з природним довкіллям, художньо-продуктивної  діяльності) з метою реалізації програмових вимог за даним напрямком у повному обсязі.

7. Заняття з розвитку мовлення і культури мовленнєвого спілкування проводяться у перших молодших групах 2 рази на тиждень, других молодших, середніх та старших групах - 3 рази на тиждень та інтегруються у зміст інших занять (ознайомлення із соціум, ознайомлення з природним довкіллям, художньо-продуктивної  діяльності) з метою реалізації програмових вимог за даним напрямком у повному обсязі.

8. Після денного сну діти можуть відвідувати гуртки відповідно до своїх інтересів та побажань батьків. Тривалість проведення гурткової роботи - 20-25 хвилин залежно від віку дітей. Кількість занять на тиждень не перевищує гранично допустиме навчальне навантаження на дитину.

РОЗДІЛ ІІ

ПЕРЕЛІК, ЗМІСТ, ТРИВАЛІСТЬ І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОСВІТНІХ ЛІНІЙ, ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ЇХ ВИВЧЕННЯ

Зміст освітнього процесу в закладі дошкільної освіти у 2023/2024 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх ліній Базового компонента:

Освітня лінія

Зміст освітнього процесу

Особистість дитини

Передбачає:

-  формування  позитивного  образу  «Я»,  створення  бази особистісної культури дитини, її активної   життєдіяльнос-ті;

- виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових вмінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпеної життєдіяльності. На кінець дошкіль-ного періоду життя в дитини мають бути сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки, безпечність, самосвідомість, само ставлення, самооцінка.

Дитина в соціумі

Передбачає:

- формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з дорослими,   як   носіями   суспільно-історичного   досвіду людства, в дитини з’являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного   результату,   оцінювати   власні   можливості, поважати  бажання  та  інтереси  інших людей;

- взаємодія з іншими  людьми є своєрідним видом входження дитини в людський  соціум,  що  вимагає  уміння  узгоджувати  свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства.

Дитина в природному довкіллі

Передбачає:

- природничу освіченість через наявність уявлень дитини про живі  організми  і  природне  середовище,  багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі  та  взаємозв’язок тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи   виявляється  у  її  природодоцільній  поведінці: виважене   ставлення   до   рослин   і   тварин;   готовність включатись   у   практичну   діяльність,   що   пов’язана   з природою; дотримування правил природокористування. Містить  доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу  планети  Земля  та  Всесвіт,  розвиток  емоційно- ціннісного  та  відповідального  екологічного  ставлення  до природного довкілля.

Мовлення дитини

Передбачає:

- засвоєння  дитиною  культури  мовлення  та  спілкування, елементарних   правил   користування   мовою   у   різних життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і    способом    специфічно    людського    спілкування   є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства. Мова виступає  «каналом  зв’язку»  для  одержання  інформації  з немовних сфер буття, засобом пізнання світу від конкретно- чуттєвого виховання забезпечує духовно-емоційний розвиток дитини через  органічний  зв’язок  із  національним  вихованням. Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається із  різних  видів   говоріння  та  слухання,  під  час  якої формуються   мовленнєві   вміння   і   навички.   Вивчення української   мови   в   дошкільних   навчальних   закладах національних  спільнот  передбачає  залучення  дітей  інших національностей, які є громадянами України, до оволодіння українською   мовою   як  державною  на  рівні  вільного спілкування  з  іншими  дітьми  і  дорослими,  виховання інтересу та позитивного ставлення до української мови.

Дитина у світі культури

Передбачає:

- формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток  творчих  здібностей,  формування  елементарних трудових,    технологічних    та    художньо-продуктивних навичок,   самостійності,   культури   та   безпеки   праці. Результатом оволодіння дитиною    різними    видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно- ціннісне   ставлення   до   процесу  та  продуктів   творчої діяльності,   позитивна   мотивація   досягнень;   здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до   об’єктів,   явищ   та   форм   художньо-продуктивної діяльності,  а  також  оволодіння  навичками  практичної діяльності, культури споживання.

Гра дитини

Передбачає:

- розвиток   у   дітей   творчих  здібностей,  самостійності, ініціативності,   організованості   в   ігровій  діяльності  та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань  кожної  дитини,  сприяє  виникненню  дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, спонукає  до  обміну  думками,  оцінювання  себе  й  інших, заохочує  до  імпровізації, висловлювання власних оцінно- етичних суджень.

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Передбачає:

- сформованість  доступних  для  дитини  дошкільного  віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення  предметів  і  об’єктів  довколишнього  світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати  отримані знання у практичній діяльності (ігрова, трудова, сенсорно-пізнавальна, математична тощо), оволодіння  способами  пізнання  дійсності,  розвиток  у неї наочно-дієвого,наочно-образного,словесно-логічного мислення.  Сенсорно-пізнавальна  освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

Реалізуючи вищезазначений зміст освітнього процесу, педагогічні працівники забезпечують досягнення очікуваних результатів навчання, визначених у освітніх програмах, зазначених у розділі І.

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти у ЗДО визначено зміст і структуру освітнього процесу за інваріантною складовою. Інваріантна складова змісту дошкільної освіти сформована на державному рівні і є обов’язковою. Інваріантну частину змісту освіти систематизовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за вищеназваними освітніми лініями. У закладі забезпечується неперервність змісту освітніх ліній, а також наступність дошкільної та початкової ланок. Виключення з інваріантної частини будь-якої з освітніх ліній порушує цілісність розвитку дитини на рівні дошкільної освіти і наступність її в початковій школі.

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній, що включені до інваріантної складової, дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей раннього та дошкільного віку в структурі неперервної освіти.

Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації освітніх ліній Базового компоненту забезпечується та відображається у блочно-тематичному плануванні освітнього процесу.

 • метою   підвищення   якості  освітнього   процесу   у   2023/2024 навчальному році в ЗДО використовуються інноваційні педагогічні технології, а саме :

 

1

Е. Шийко. «Розвивальні ігри та вправи» (для дітей третього року життя)

упродовж  року

Александру Тетяна Вікторівна, вихователь. Перша молодша група № 3

 

2

В. Сухомлинський. Педагогічна спадщина

упродовж  року

Есаулова Людмила Іванівна, вихователь.

Друга молодша група № 7

3

Н. Гавриш. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах

упродовж  року

Назарова Ірина Михайлівна, вихователь.

Середня група № 9

4

Л. Шульга. «Розвиток творчих здібностей на заняттях з малювання» (малювання в нетрадиційних техніках)

упродовж  року

Щерба Лілія Володимирівна, вихователь.

Середня група № 11

5

Д. Кюїзенер.

«Числа та кольори»

упродовж  року

Волинець Юлія Миколаївна, вихователь.

Старша група № 12

            Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Очікуваними результатами освітнього процесу є набуття компетентностей, що визначені за усіма освітніми лініями Базового компонента та комплексними і парціальними програмами, за якими здійснюється освітній процес.

Набуття різних видів компетентностей дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій – провідній для дітей дошкільного віку); руховій; природничій; предметній; образотворчій; музичній; театральній; літературній; сенсорно-пізнавальній; мовленнєвій; трудовій і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. На кінець навчального року формується модель випускника кожної групи.

Рівень сформованості компетентностей різних вікових груп з’ясовується у процесі здійснення моніторингу рівня засвоєння програмового матеріалу дітьми раннього та дошкільного віку, отримання антропометричних даних.  

Для здійснення моніторингу якості освітнього процесу використовуються методичні рекомендації Державної служби якості освіти України щодо формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти, затвердженими наказом від 30.11.2020 № 01-11/71 .

Інструментарієм здійснення моніторингу є: карти спостереження, кваліметричні моделі (лист МОНУ від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»).

За результатами здійснення моніторингових процедур педагоги планують корекційну діяльність з дітьми раннього та дошкільного віку, а також індивідуальну роботу.

ЗДО здійснює планування методичної роботи також з урахуванням цих результатів.

РОЗДІЛ ІІІ

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма ЗДО визначає мету, завдання освітнього процесу на навчальний рік, а також форми його організації.

Термін навчання

Навчальний рік у КЗ «ДНЗ №42 ВМР» починається 1 вересня 2023 року і закінчується 31 травня 2024 року, літній період (під час якого освітня робота здійснюється відповідно до інструктивно - методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України – з 1 червня по 31 серпня 2024 року.

Упродовж навчального року для дошкільників будуть проводитись канікули, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, крім фізкультурно-оздоровчої та художньо-продуктивної діяльності. Орієнтовні терміни проведення канікул: літні – з 1 червня до 30 серпня 2024 року (90 календарних днів), осінні – з 23 жовтня до 27 жовтня 2023 року (5 календарних днів), зимові – з 25 грудня до 5 січня 2024 року (10 календарних днів), весняні – з 25 березня по 29 березня 2024 року (5 календарних днів).

Організоване навчання у формі занять проводиться, починаючи з 3-го року життя. Тривалість занять становить:

– у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин;

– у другій молодшій групі – не більше 15 хвилин;

– у середній групі – 20 хвилин;

– у старшій групі – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менш 5 хвилин. Тривалість проведення гурткової роботи – 20-25 хвилин залежно від  віку дітей.

Режим  роботи  КЗ «ДНЗ №42 ВМР»

№ з/п

Номер групи

Вік дітей

Режим роботи

Термін перебування дітей

1

№ 1

      3-й рік

7.30-19.30

12-ти годинне перебування

5 разів на тиждень

 

№3

      3-й рік

7.30-19.30

12-ти годинне перебування

5 разів на тиждень

2

№5

3-й рік

7.30-19.30

12-ти годинне перебування

5 разів на тиждень

3

№7

4-й рік

7.30-19.30

12-ти годинне перебування

5 разів на тиждень

4

№8

4-й рік

7.30-19.30

12-ти годинне перебування

5 разів на тиждень

5

№10

4-й рік

7.30-19.30

12-ти годинне перебування

5 разів на тиждень

6

№6

5-й рік

7.30-19.30

12-ти годинне перебування

5 разів на тиждень

7

№9

5-й рік

7.30-19.30

12-ти годинне перебування

5 разів на тиждень

8

№11

5-й рік

7.30-19.30

12-ти годинне перебування

5 разів на тиждень

9

№2

6-й рік

7.30-19.30

12-ти годинне перебування

5 разів на тиждень

10

№4

6-й рік

7.30-19.30

12-ти годинне перебування

5 разів на тиждень

11

№12

6-й рік

7.30-19.30

12-ти годинне перебування

5 разів на тиждень

 • метою досягнення очікуваних результатів навчання у 2023/2024 навчальному році педагогами закладу будуть проводитися різні форми організації освітнього процесу, у тому числі заняття різних типів. Для якісної організації освітнього процесу проводяться такі заняття (за типами):
 • фронтальні, колективні (з усіма дітьми групи);

– групові (10-12 дітей);

– індивідуально-групові (4-6 дітей);

– індивідуальні (1-4 дитини).

За дидактичними цілями у всіх вікових групах організовуються такі види занять:

– заняття із засвоєння дітьми нових знань;

– заняття із закріплення і систематизації досвіду дітей;

– підсумкові заняття.

За специфікою поєднання змісту та форм роботи в межах заняття проводяться такі заняття:

– інтегровані;

– комплексні;

Інтеграція – це шлях і спосіб формування у дітей цілісної картини світу. Інтеграція сприяє значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) та істотно знижує навчальне навантаження на дітей.

Освітня діяльність у групах планується як у I-й, так і у II-й половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. У другій половині дня можуть плануватися заняття з художньо-продуктивної діяльності та фізичного розвитку. Весь освітній процес організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

    У ЗДО планування освітнього процесу здійснюється за режимними моментами та блочно-тематичним принципом, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

Блочно-тематичне планування освітнього процесу є одним із ефективних інструментів реалізації принципу інтеграції й сприяє кращому засвоєнню знань, умінь і практичних навичок дошкільників з відповідної теми, яка пропонується для вивчення і закріплення протягом одного-двох тижнів.

Тип заняття обирає та уточнює педагог (вихователь, музичний керівник, інструктор з фізкультури), самостійно враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в освітніх програмах.

Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Окрім занять, проводяться інші форми спеціально організованої освітньої діяльності:

– ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою та ін.);

–спостереження;

–пошуково-дослідницька діяльність;

–екскурсії;

–театралізована діяльність;

–трудова діяльність;

–тощо.

Крім спеціально організованої освітньої діяльності, передбачається самостійна діяльність дітей: ігрова, художня, фізична.

За окремим планом педагоги здійснюють індивідуальну роботу з дітьми.

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

– ранкової гімнастики;

– гімнастики пробудження;

– занять фізичною культурою;

– рухливих ігор та ігор спортивного характеру;

– загартування;

– фізкультурних хвилинок під час занять;

– фізкультурних пауз між заняттями;

– фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);

– оздоровчих заходів.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з раннього віку.

КЗ «ДНЗ №42 ВМР»  у 2023/2024 навчальному році продовжує  роботу за пріоритетним напрямком.

    Впроваджується в практику роботи чітка система традиційних та нетрадиційних оздоровчих заходів:

 • профілактика відварами лікарських трав (2 рази на рік);  
 • загартування повітрям та водою з використанням дихальної гімнастики, точкового масажу, коригуючих вправ (щоденно);
 • використання Су-Джок терапії;
 • використання елементів хатха-йоги;
 • впровадження здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних технологій;

Розроблена система спеціальних гартувальних заходів упродовж року сприяє зміцненню здоров’я та створенню позитивного настрою у малюків.

 Планомірно і систематично проводяться всі форми фізкультурно-оздоровчої роботи, що дає позитивні результати з формування рухових вмінь і навичок, оздоровлення та зниження захворюваності. Забезпечується психологічний  супровід та чітка система медико-педагогічного контролю  за всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи.    

Медичні засоби успішно поєднуються з системою педагогічних впливів, що досягається завдяки координації дій медичного персоналу, педагогів та батьків.    

 • метою реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти у ЗДО проводиться гурткова робота за інтересами дітей. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.

Вищезазначені форми організації освітнього процесу ЗДО реалізуються в рамках:

– плану роботи КЗ «ДНЗ №42 ВМР» на 2023/2024 н.р.;

– режиму роботи груп та ЗДО.

З метою забезпечення єдиних вимог і наступності родинного і суспільного виховання, надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім'ї, ЗДО організовану взаємодію з батьками.

Основні форми взаємодії з батьками:

– організація лекторіїв, індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють;

– організація заочного консультування через листування, в телефонному режимі, через організацію роботи сайту закладу дошкільної освіти.

Педагоги здійснюють консультативну допомогу батькам або особам, які їх замінюють, із питань:

–соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

–вікових, психофізіологічних особливості дітей;

–психологічної готовності до навчання у школі;

–профілактики відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

–організації ігрової діяльності;

–організації харчування дітей вдома;

–створення умов для за загартування і оздоровлення;

–соціального захисту дітей із різних категорій сімей.

Взаємодія з родинами або особами, які їх замінюють і дітьми (віком від 2 до 7 років) проводиться підгрупами та індивідуально за річним планом роботи.

Організація психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, будується на основі інтеграції педагогів, сестри медичної старшої.

РОЗДІЛ ІV

ОПИС ТА ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Внутрішня система забезпечення якості освіти створюється відповідно до статті 41 Закону України «Про освіту». Вона може включати:

 • оприлюднені критерії, правила та процедури оцінювання освітньої діяльності та управлінських процесів у закладі освіти;
 • політики та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;
 • створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 • інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

Згідно зі статтею 20 Закону України «Про дошкільну освіту» педагогічна рада закладу дошкільної освіти розпочинає формування системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості освіти.

Внутрішня система забезпечення якості освіти розбудовується відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Державної служби якості освіти України з урахуванням: цілей та пріоритетів розвитку закладу дошкільної освіти; типу закладу, місцезнаходження, умов діяльності.

До розбудови внутрішньої системи якості освіти залучаються усі учасники освітнього процесу.

Створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Мета внутрішньої системи забезпечення якості освіти: постійне та послідовне підвищенні якості освіти на основі відстеження динаміки показників освітньої діяльності та освітніх процесів у ЗДО.

За результатами анкетування колективу закладу дошкільної освіти обрано першу модель та чотири напрями, які будуть основою і для створення внутрішньої системи закладу і для самооцінювання освітньої діяльності та управлінських процесів.

Напрями, показники, методи збори інформації для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО

Напрями, показники для оцінювання освітніх і управлінських процесів у ЗДО визначаються за результатами аналізу діяльності закладу освіти за минулий навчальний рік та анкетування педагогічних працівників, батьків вихованців щодо якості провадження освітньої діяльності в ЗДО.

Методами збору інформації для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО будуть використовуватися: вивчення документації, спостереження, опитування (анкетування, інтерв’ювання) усіх учасників освітнього процесу (педагогічних працівників, дітей, батьків вихованців) та спостереження за дітьми в різних видах діяльності. А також медико - педагогічний контроль за фізичним розвитком та станом здоров’я дітей на заняттях з фізкультури (система медичних і педагогічних спостережень, аналіз ефективності використання засобів і методів фізичного виховання).

Зміни та доповнення до напрямів, показників, методів збору інформації для оцінювання якості освітньої діяльності й управлінських процесів у ЗДО схвалюються відповідним рішенням педагогічної ради та затверджуються наказом керівника закладу.

Орієнтовні напрями, показники, методи збору інформації для оцінювання якості освітньої управлінської діяльності у  ЗДО

з/п

Вимоги та критерії само-оцінювання

Методи збору інформації

Термін

виконання

Відповідальні

Освітнє середовище

1

Критерії 1.1.1. Територія, будівлі та приміщення закладу мають належні умови, є безпечними та доступними

спостереження

Х

Жаркова Т.С., завідувач,

Журавель Н.В., вихователь-методист

2

Критерії 1.1.2. Заклад дошкільної освіти має приміщення з необхідним обладнанням для забезпечення освітнього процесу та життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти відповідно до типу та профілю закладу.

спостереження

ХІ

Жаркова Т.С., завідувач,

Журавель Н.В., вихователь-методист, робоча група

3

Критерії 1.1.3. Працівники закладу дошкільної освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх.

опитування, вивчення документації

ХІ

Жаркова Т.С., завідувач,

Журавель Н.В., вихователь-методист, робоча група

4

Критерії 1.1.4. У закладі дошкільної освіти створено умови для якісного харчування здобувачів дошкільної освіти.

спостереження вивчення документації

ІІІ

Жаркова Т.С., завідувач,

Журавель Н.В., вихователь-методист, робоча група

5

Критерії 1.1.5. У закладі дошкільної освіти створено умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я здобувачів дошкільної освіти

спостереження опитування

ІІ

Жаркова Т.С., завідувач,

Журавель Н.В., вихователь-методист, робоча група

6

Критерії 1.2.1. Заклад дошкільної освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, боулінгу.

вивчення документації

ІІІ

Жаркова Т.С., завідувач,

Журавель Н.В., вихователь-методист, робоча група

7

Вимога 1.3.Формування інклюзивного, безпечного, розвивального, мотивуючого освітнього простору (за потребою).

спостереження аналіз

ІІІ

Жаркова Т.С., завідувач

Основні політики забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в ЗДО

Основними політиками забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в ЗДО є:

 • забезпечення публічної інформації про діяльність закладу освіти (ст. 30 Закону України «Про освіту»);
 • дотримання принципів академічної доброчесності у діяльності педагогічних працівників (ст. 42 Закону України «Про освіту»);
 • запобігання та протидія булінгу (цькуванню);
 • створення умов щодо професійного зростання педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (зі змінами).

Основні процедури вивчення якості освітньої діяльності в ЗДО

 Основними процедурами вивчення якості освітньої діяльності в ЗДО  визначено:

 • відстеження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • внутрішній моніторинг якості освіти;
 • самооцінювання освітньої діяльності.

Відстеження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку здійснюється відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. У якості інструментарію використовуєтьсяя  кваліметрична модель Єльникової Г.В. (лист МОНУ від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»).

Для забезпечення об’єктивності та достовірності даних важливо дотримуватись принципів академічної доброчесності, утому числі справедливого оцінювання.

Внутрішній моніторинг якості освіти здійснюється відповідно до статті 48 Закону України «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 № 54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти». Для проведення внутрішнього моніторингу розробляється відповідна програма.

Самооцінювання освітньої діяльності включає :

 • самооцінку показників освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО;
 • оцінювання педагогічними працівниками своєї діяльності.

Очікувані результати щодо реалізації системи внутрішнього забезпечення якості освіти

 1. Отримання об’єктивних даних про якість освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО.
 2. Підвищення якості освіти в ЗДО на основі прийняття ефективних управлінських рішень.
 3. Створення атмосфери довіри до ЗДО серед педагогічних працівників та батьків вихованців.

Освітня програма комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 42 Вінницької міської ради» забезпечує досягнення дітьми результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Основні показники, що характеризують найістотніші сторони розвитку дитини напередодні вступу до школи:

 • сформовані основні фізичні якості, рухові уміння, культурно-гігієнічні, оздоровчі навички та навички безпеки життєдіяльності;
 • сформований позитивний образ «Я», створена база особистісної культури дитини;
 • сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самооцінка;
 • сформовані навички соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим;
 • сформований інтерес та вміння розуміти інших, бажання долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, вміння оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей, узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства;
 • сформовані уявлення про належність до народу України, про традиції та свята українців, поняття про патріотизм та любов до рідної країни.
 • сформовані уявлення про природу планети Земля та Всесвіт;
 • розвинута емоційно-ціннісна відповідальність екологічного ставлення до природного довкілля, сформовані навички дотримання правил природокористування;
 • сформована готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою;
 • сформоване почуття краси в її різних проявах, ціннісне ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва;
 • розвинуті творчі здібності;
 • сформовані елементарні трудові, технологічні та художньо-продуктивні навички, самостійність, культура та безпека праці;
 • сформовані навички культури споживання;
 • розвинуті творчі здібності, самостійність, ініціативність, організованість в ігровій діяльності та сформований стійкий інтерес до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому;
 • сформоване вміння будувати дружні, партнерські стосунки та ігрові об’єднання за інтересами;
 • сформовані доступні уявлення, еталони, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів навколишнього світу;
 • сформована здатність застосовувати отримані знання у практичній діяльності, володіти способами пізнання дійсності;
 • розвинуте наочно-дієве, наочно-образне, словесно-логічне мислення;
 • сформований інтерес до пошуково-дослідницької діяльності;
 • сформовані елементарні математичні уявлення, цілісна картина світу;
 • сформована компетентна поведінка в різних життєвих ситуаціях;
 • сформована культура мовлення та спілкування;
 • засвоєні навички володіння елементарними правилами користування мовою у різних життєвих ситуаціях;
 • сформовані загально-навчальні уміння: розуміє мету діяльності, планує і виконує необхідні дії, контролює та оцінює свої результати;
 • сформовані організаційні вміння: уміє організовувати робоче місце, орієнтується в часі, виконує вказівки педагога, доводить роботу до кінця, вміє працювати з посібниками;
 • спостерігається прагнення до утвердження у новій соціальній ролі – школяра.

 

Логін: *

Пароль: *