КЗ "ДНЗ № 42 ВМР"
"ПРОЛІСОК"

Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

СХВАЛЕНО                                                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ                                                

педагогічною радою                                                                                Завідувач КЗ «ДНЗ №42 ВМР»

КЗ «ДНЗ № 42 ВМР»                                                                               __________ Тетяна ЖАРКОВА

(протокол № 3 від 23.02.2023)                                                               (наказ №  62   від  16.05.2023)

 

 

ПОРЯДОК

визнання результатів  підвищення кваліфікації педагогічних працівників

КЗ «ДНЗ № 42 ВМР»

І. Загальні положення

 

1.1. Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників КЗ «ДНЗ № 42 ВМР»  (далі - Порядок) розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково - педагогічних працівників зі змінами (постанови Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р. та №1133 від 27.12.2019 р.) (далі – Порядок підвищення кваліфікації) .

 

1.2. Цим Порядком встановлено для педагогічних працівників  КЗ «ДНЗ  № 42 ВМР»  процедуру визнання:

  • документів про підвищення кваліфікації, виданих установами / організаціями / закладами освіти, які провадять освітню діяльність із підвищення кваліфікації без відповідної ліцензії та / або за неакредитованими програмами підвищення кваліфікації;
  • результатів навчання за короткостроковими програмами підвищення кваліфікації (у тому числі семінарів, тренінгів, майстер-класів, конференцій тощо);
  • результатів інформальної освіти (Інформальна освіта (самоорганізована освіта, самоосвіта) – це освіта цілеспрямована і спланована, але не інституціоналізована, тобто менше організована, ніж формальна і неформальна освіта. Введення терміну «Інформальна освіта» означає законодавче врегулювання прав людини на самоосвіту, визнання самоосвіти як вагомої складової системи освіти.).

1.3. Процедуру визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до цього Порядку проводить педагогічна рада КЗ «ДНЗ № 42 ВМР» 

1.4. У разі визнання  результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників згідно з цим Порядком педагогічному працівнику нараховуються фактичні години підвищення кваліфікації / кредити Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі - ЄКТС) відповідно до Порядку підвищення кваліфікації.

1.5. Кожен педагог складає індивідуальний план підвищення кваліфікації на поточний рік і несе відповідальність за достовірність поданої інформації, самостійно контролює власний графік підвищення кваліфікації.

1.6. Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження.

 

II. Визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників та документів про підвищення кваліфікації, виданих установами / організаціями / закладами, які провадять освітню діяльність із підвищення кваліфікації без відповідної ліцензії та/або за неакредитованими освітніми програмами підвищення кваліфікації

2.1. Для визнання результатів і підтвердження документів про підвищення кваліфікації, виданих установами / організаціями / закладами освіти, які провадять освітню діяльність із підвищення кваліфікації без відповідної ліцензії та/або за неакредитованими освітніми програмами, педагогічний працівник протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації подає до педагогічної ради КЗ «ДНЗ № 42 ВМР»  клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації. Клопотання протягом місяця з дня його подання розглядається на засіданні педагогічної ради КЗ «ДНЗ № 42 ВМР». 

2.2.У разі підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) замість документа про підвищення кваліфікації подається звіт про результати підвищення кваліфікації або творча робота, персональне розроблення електронного освітнього ресурсу, що виконані в процесі (за результатами) підвищення кваліфікації та оприлюднені на веб-сайті закладу освіти та/або в електронному портфоліо педагогічного працівника (у разі наявності).

2.3. Для визнання документа про підвищення кваліфікації педагогічна рада перевіряє:

1) наявність у документі про підвищення кваліфікації таких відомостей:

- повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) фізичної особи, яка надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним працівникам (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців);

- тема (напрям, найменування), обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та/або кредитах ЄКТС;

- прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи, яка підвищила кваліфікацію;

- опис досягнутих результатів навчання;

- дата видачі та обліковий запис документа;

- найменування посади (у разі наявності), прізвище, ініціали (ініціал імені) особи, яка підписала документ від імені суб’єкта підвищення кваліфікації та її підпис.

Документи про підвищення кваліфікації (сертифікати, свідоцтва тощо), що були видані за результатами проходження підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації – нерезидентів України, можуть містити іншу інформацію, ніж визначено цим пунктом;

2) наявність інформації про суб'єкта підвищення кваліфікації:

- у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі ЄДР), зокрема, шляхом подання безкоштовного запиту на веб-сайті Міністерства юстиції України;

- наявність веб-сайту суб’єкта підвищення кваліфікації, оприлюднення на ньому програм підвищення кваліфікації і їх відповідність вимогам законодавства, зокрема, пункту 10 Порядку підвищення кваліфікації;

- наявність зразка документа про підвищення кваліфікації, його оприлюднення суб’єктом підвищення кваліфікації на своєму веб-сайті та наявність у ньому інформації, визначеної пунктом 13 згаданого Порядку підвищення кваліфікації.

Педагогічна рада (за потреби) для проведення перевірки може запитувати інформацію про зміст програми та/або іншу додаткову інформацію в установі / організації / закладі, що видала (видав) такий документ.

2.4. Для визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна рада заслуховує педагогічного працівника щодо якості виконання програми підвищення кваліфікації, результатів підвищення кваліфікації, дотримання суб’єктом підвищення кваліфікації умов та повинна прийняти рішення про:

- визнання результатів підвищення кваліфікації;

- невизнання результатів підвищення кваліфікації.

2.5. Рішення про відмову у визнанні документа про підвищення кваліфікації приймається у разі, якщо:

1) документ не містить відомостей, зазначених у підпунктах 1 та 2 пункту 2.3 цього Порядку;

2) документ видано установою / організацією / закладом, яку (який) не було включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або на дату видачі документа припинила (припинив) свою діяльність;

3) встановлено подання недостовірної інформації.

2.6. У разі невизнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна рада  КЗ «ДНЗ № 42 ВМР»  може надати рекомендації педагогічному працівнику щодо повторного підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації та/або прийняти рішення щодо неможливості подальшого включення такого суб’єкта підвищення кваліфікації до плану підвищення кваліфікації закладу освіти до вжиття ним дієвих заходів з підвищення якості надання освітніх послуг.

Результатом підвищення кваліфікації педагогічних працівників у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, може бути присвоєння їм повних та/або часткових професійних та/або освітніх кваліфікацій у встановленому законодавством порядку.

2.7. Окремі види діяльності педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти) можуть бути визнані як підвищення кваліфікації відповідно до Порядку підвищення кваліфікації.

2.8. Стажування педагогічних працівників, що відповідає вимогам Порядку про підвищення кваліфікації, визнається педагогічною радою КЗ «ДНЗ № 42 ВМР»   як підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Один тиждень стажування педагогічних працівників зараховується як підвищення кваліфікації в обсязі 30 годин або одного кредиту ЄКТС.

2.9. Результати інформальної освіти (самоосвіти) педагогічних працівників, які мають почесне чи педагогічне звання , можуть бути визнані педагогічною радою КЗ «ДНЗ № 42 ВМР»  як підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дотримання вимог підпункту 2 пункту 2.3. цього Порядку.

Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 годин або одного кредиту ЄКТС на рік.

2.10. Здобуття першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти вперше або за іншою спеціальністю у межах професійної діяльності або галузі знань визнається як підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Обсяг підвищення кваліфікації шляхом  рівня вищої освіти зараховується відповідно до встановленого обсягу освітньо-професійної  програми у годинах або кредитах ЄКТС, за винятком визнаних (зарахованих) результатів навчання з попередньо здобутих рівнів освіти.

 

ІІІ. Фінансування підвищення кваліфікації педагогічних працівників

 

3.1. Фінансування підвищення кваліфікації педагогічних працівників в обсязі, встановленому законодавством, і відповідно до плану підвищення кваліфікації, здійснюється в межах кошторису закладу та інших джерел, не заборонених законодавством України.

3.2. Самостійне фінансування підвищення кваліфікації здійснюється педагогами, які проходять підвищення кваліфікації поза межами плану підвищення кваліфікації закладу.

3.3. На час підвищення кваліфікації з відривом від освітнього процесу за педагогом зберігається місце роботи (посада) із збереженням середньомісячної заробітної плати.

 

Додаток 1

до Порядку визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

КЗ «ДНЗ № 42 ВМР»

 

                                                                                                                                Голові педагогічної ради КЗ «ДНЗ № 42 ВМР»

                                                                                                                         ______________________­­­____________

                                                                                                       (ПІБ голови педагогічної ради)

                                                                                                                        __________________________________

                                                                                                                   (посада, ПІБ педагогічного працівника)

 

КЛОПОТАННЯ

про визнання підвищення кваліфікації

Прошу Вас, відповідно до п.25 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. №800, розглянути на засіданні педагогічної ради закладу та визнати результати підвищення кваліфікації за напрямом/тематикою:

 

 

  1. «                                                                                                                                                  »

обсягом               годин або                 кредитів ЄКТС.

2. « __________________________________________________________________________»

обсягом               годин або                 кредитів ЄКТС.

3. « __________________________________________________________________________»

обсягом               годин або                 кредитів ЄКТС.

 

Форма підвищення кваліфікації інституційна (дистанційна), навчання за програмою підвищення кваліфікації (повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації).

 

Додаток: копія документа про підвищення кваліфікації на             арк.                         

 

 

(дата)                                                                                                     (підпис)

 

 

Логін: *

Пароль: *